Danh sách cây rút tiền – ATM

7 Trần Quốc Toản
Chỉ đường
6 Trưng Trắc
Chỉ đường
41 Nguyễn Huệ
Chỉ đường
383 Trần Quý Cáp
Chỉ đường
169 Lê Hồng Phong
Chỉ đường