Danh sách cây rút tiền – ATM

Thị trấn Tây Đằng, huYên Bà Vì
Chỉ đường
Xã Sơn Đà, huyện Ba Vì
Chỉ đường
Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì
Chỉ đường
Xã Tiên Phong, huyện Ba Vì
Chỉ đường
Xã vạn thắng, huyện Ba Vì
Chỉ đường