Danh sách cây rút tiền – ATM

Thị trấn Gạch, huyện Phúc Thọ
Chỉ đường
xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ
Chỉ đường
xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ
Chỉ đường
xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ
Chỉ đường