Danh sách cây rút tiền – ATM

So 5, duong Ky Dong, Phuong Ben Nghe
Chỉ đường
So 34-34A duong Vo Van Tan, Phuong 6
Chỉ đường