Danh sách cây rút tiền – ATM

So 469 duong Nguyen Huu Tho, Phuong Tan Hung
Chỉ đường
Nha hang Trung Hoa Thao Li, 3SH-11-1, KP Grandview, Phuong Tan Phong
Chỉ đường
So S25-1 Sky Garden duong Nguyen Van Linh, Phuong Tan Phong
Chỉ đường