Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Lạng Giang Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Tiên Lục Xã Tiên Tục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang --- Đường đi
3 agribank Phòng giao dịch Kép Thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang --- Đường đi