Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Sàn Dốc Sàn- Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Mai Sưu Xã Trường Sơn- Mai Sưu-Lục Nam- Bắc Giang --- Đường đi
3 agribank Phòng giao dịch Cẩm Lý Xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang --- Đường đi
4 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Lục Nam Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang --- Đường đi