Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Việt Lập Kim Tràng- Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Nhã Nam Phố Tân Quang, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang --- Đường đi
3 agribank Phòng giao dịch Ngọc Thiện Phố Bỉ- Ngọc Thiện, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang --- Đường đi
4 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Tân Yên Phố mới, Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang --- Đường đi