Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Mỏ Trạng Xã Tam Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Yên Thế Thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang --- Đường đi
3 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Bố Hạ Thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang --- Đường đi