Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Thị trấn Gía Rai Thị Trấn Gía Rai , huyện Gía Rai, tỉnh Bạc liêu --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Tân Phong Xã Tân Phong , huyện Gía Rai, tỉnh Bạc liêu --- Đường đi
3 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Gía Rai Thị Trấn Hộ Phòng , huyện Gía Rai, tỉnh Bạc liêu --- Đường đi