Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Nhân Thắng Phố Ngụ- Nhân Thắng, huyện Gia BÌnh, tỉnh Bắc Ninh --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Đông Cứu Xã Đông Cứu, Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh --- Đường đi
3 agribank Chi nhánh NHNo & PTNT Huyện Gia Bình Đường Trung tâm- thị trấn Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh --- Đường đi