Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Kênh Vàng Kênh Vàng, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo & PTNT Huyện Lương Tài Thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh --- Đường đi