Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Chi nhánh NHNo & PTNT Huyện Tiên Du Thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Hoàn Sơn Đồng Xép- Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh --- Đường đi
3 agribank Phòng giao dịch Chợ Và PHố Và- Hợp Lĩnh, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh --- Đường đi