Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Võ Cường 201 Đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Vân Dương Xã Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh --- Đường đi
3 agribank Phòng giao dịch Phong Khê Dương ổ- Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh --- Đường đi
4 agribank Phòng giao dịch Đáp Thị Cầu 129, khu 6, Cầu Thị, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh --- Đường đi
5 agribank Chi Nhánh NHNo & PTNT Tỉnh Bắc Ninh 37 Đường Nguyễn Đăng Đạo Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh --- Đường đi
6 agribank Chi nhánh NHNo & PTNT Thành phố Bắc Ninh 81 Đường Nguyễn Du, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh --- Đường đi