Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Tân Hào ấp Tân Thị, Tân Hào, Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Mỹ Thạnh ấp Căn Cứ, Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre --- Đường đi
3 agribank Phòng giao dịch Lương Qưới ấp 1, xã Lương Qưới, huYên Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre --- Đường đi
4 agribank Chi nhánh NHNo & PTNT huyện Giồng Trôm Aỏp 5, Xã Bình Thành, Thị trấn Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre --- Đường đi