Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Kongbla Bản Ksum, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Kbang 35 Võ Thị sáu- thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai --- Đường đi