Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Mangyang Trần Hưng Đạo- thị trấn Kon tầng, huyện Krôngpa, tỉnh Gia Lai --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Krôngpa 20 Trần Hưng Đạo- thị trấn Phú Túc, huyện Krôngpa, tỉnh Gia Lai --- Đường đi