Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Phủ Bình Xã Thái Học -huyện Bình giang, tỉnh Hải Dương --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Long Xuyên Thôn Cậy- xã Long Xuyên -huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương --- Đường đi
3 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Bình Giang Thị trấn Kẻ sặt, huyện Bình Giang - tỉnh Hải Dương --- Đường đi