Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Trạm Bóng xã Trạm Bóng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Gia Lộc Thị Trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương --- Đường đi