Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Cẩm Chế Xã Cẩm chế, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Thanh Hà Khu 1 thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương --- Đường đi