Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Thị trấn Cát Bà Thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Khu vực Cát Hải Thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng --- Đường đi
3 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Khu vực Cát Bà Thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng --- Đường đi