Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch thị trấn Đối Thị trấn Đối, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh huyện Kiến Thụy SỐ 4 - Cẩm Xuân- Thị trấn Núi ĐỐi, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng --- Đường đi
3 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Đại Hợp Xã Đại Hợp, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng --- Đường đi