Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Thanh Lãng Xã Kỳ Sơn- Huyện Thuỷ NguYên, thành phố Hải Phòng --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Ngũ Lão Xã Ngũ Lão- Huyện Thuỷ NguYên, thành phố Hải Phòng --- Đường đi
3 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Thuỷ Nguyên Thị trấn Núi Đèo, huyện Thuỷ NguYên,, thành phố Hải Phòng --- Đường đi