Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Trần Quang KHải Số 88 D Trần Quang KHải- Quận Hồng Bàng,, thành phố Hải Phòng --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Thượng Lý Số 2 Đường Hà Nội, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng --- Đường đi
3 agribank Phòng giao dịch Quán Toan Phường Quán Toan- Quận Hồng bàng, thành phố Hải Phòng --- Đường đi
4 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Quận Hồng Bàng Số 72 Điện Biên Phủ- Quận Hồng Bàng,, thành phố Hải Phòng --- Đường đi