Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Quán Trữ Phường Quán Trữ- Quận Kiến An,, thành phố Hải Phòng --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Quận Kiến An 95 Trần Thành Ngọ- Quận Kiến An,, thành phố Hải Phòng --- Đường đi