Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Lương Khánh Thiện 83 Lương Khánh Thiện- Quận NGô Quyền, thành phố Hải Phòng --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Cầu Đất 109, Đường cầu đất, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng --- Đường đi
3 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Trần Phú 25 Đường Trần Phú- Quận NGô Quyền, thành phố Hải Phòng --- Đường đi
4 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Quân Ngô Quyền 276 A- Đà Nẵng- Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng --- Đường đi
5 agribank Chi Nhánh NHNo & PTNT Thành phố Hải Phòng 283 Lạch Tray- Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng --- Đường đi