Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Ba Hòn Ấp Ba Hòn, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Kiên Lương thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang --- Đường đi