Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Chi nhánh NHNo & PTNT Huyện Bắc sơn Khu Lương Văn Chi, Thị trấn Bắc sơn, Huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn --- Đường đi