Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Na Dương Thị trấn Na Dương-huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo & PTNT Huyện Lộc Bình Số 1-Bờ sông- Thị trấn Lộc bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn --- Đường đi