Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Phố Mới Số 056, Phan Đình Phùng, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Hoàng Liên Đường Hoàng Liên, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai --- Đường đi
3 agribank Phòng giao dịch Bắc Cường Phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai --- Đường đi
4 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Lào Cai Số 003 -Hoàng sào, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào cai --- Đường đi
5 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Kim Tân Số 631, Đường Hoàng Liên, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai --- Đường đi
6 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Cốc lếu Số 038, Phường Cốc lếu,Thành phố Lào cai, tỉnh Lào Cai --- Đường đi
7 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Cam Đường Phường Pom Hán , thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai --- Đường đi
8 agribank Chi Nhánh NHNo & PTNT Thành phố Lào Cai Số 005, Đường Nguyễn Huệ , thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai --- Đường đi