Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Tân Lộc Xã Phương xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Phú Lạc Xã Phú Lạc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ --- Đường đi
3 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Cẩm Khê. Khu 6-thị trấn Sông thao, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ --- Đường đi