Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Thanh Hà xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Khải Xuân Xã KHải Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ --- Đường đi
3 agribank Phòng giao dịch Đồng Xuân thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ --- Đường đi
4 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Thanh Ba Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ --- Đường đi
5 agribank Phòng giao dịch Yển Khê xã Yển Khê, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ --- Đường đi