Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Trung Nghĩa Xã Trung Nghĩa , huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Hoàng xá xã Hoàng Xá , huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ --- Đường đi
3 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Thanh Thuỷ Xã La phù , huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ --- Đường đi