Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Yên Lãng Xã Yên lãng , Huyện Đại từ , tỉnh Thái Nguyên --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Phú Xuyên Xã Phú Xuyên, Huyện Đại từ , tỉnh Thái Nguyên --- Đường đi
3 agribank Phòng giao dịch Ký Phú Xã Ký phú , Huyện Đại từ , tỉnh Thái Nguyên --- Đường đi
4 agribank Phòng giao dịch Cù Vân Xã Cù vân, Huyện Đại từ , tỉnh Thái Nguyên --- Đường đi
5 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Đại từ Thị trấn Đại từ , Huyện Đại từ , tỉnh Thái Nguyên --- Đường đi