Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Tức Tranh Xã Tức tranh, Huyện Phú lương,tỉnh Thái NguYên --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Giang Tiên Thị trấn Giang tiên , huyện Phú lương,tỉnh Thái Nguyên --- Đường đi
3 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Phú Lương Thị trấn Đu, Huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên --- Đường đi