Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Thanh Xuyên Xã Trung thành ,Huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Phúc Thuận Thị trấn Bắc sơn, Huyện phổ Yên , tỉnh Thái NguYên --- Đường đi
3 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Phổ Yên Thị trấn Ba hàng , Huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên --- Đường đi