Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh Ha Noi – ATM 8031 Cong ty lien doanh khach san TNHH Hanoi HOTEL - D8 Giang Vo 08 3521 1111 Đường đi
2 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh Ha Noi – ATM 8032 6B Lang Ha, phuong Thanh Cong 08 3521 1111 Đường đi