Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh Ha Noi – ATM 8023 So 01 Hoa Lu 08 3521 1111 Đường đi
2 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh Ha Noi – ATM 8059 So 33, Duong Phu Doan 08 3521 1111 Đường đi
3 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh Ha Noi – ATM 8025 So 11, Hang Dau, phuong Hang Bac 08 3521 1111 Đường đi
4 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh Ha Noi – ATM 8022 Toa nha International Center, 17 Ngo Quyen 08 3521 1111 Đường đi
5 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh Ha Noi – ATM 8021 So 07 Dinh Tien Hoang 08 3521 1111 Đường đi
6 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh Ha Noi – ATM 8009 Toa nha International Center, 34 Trang Tien 08 3521 1111 Đường đi