Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh Ha Noi – ATM 8049 Km 9- Quoc lo 1A (Trong khuon vien Nha may Cong ty ABB Viet Nam) 08 3521 1111 Đường đi