Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh – May Nhan Tien Mat CDM 8058 Toa nha Sunwah, 115 Nguyen Hue, Phuong Ben Nghe 08 3521 1111 Đường đi
2 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh – ATM 8057 So 236 duong De Tham, Phuong Pham Ngu Lao 08 3521 1111 Đường đi
3 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh – ATM 8051 So 09 duong Cong truong Lam Son, Phuong Ben Nghe 08 3521 1111 Đường đi
4 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh – ATM 8044 So 148 duong Hai Ba Trung, Phuong Da Kao 08 3521 1111 Đường đi
5 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh – ATM 8039 So 152B duong Tran Hung Dao, phuong Ben Thanh 08 3521 1111 Đường đi
6 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh – ATM 8037 So 160 duong Pasteur, Phuong Ben Nghe 08 3521 1111 Đường đi
7 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh – ATM 8020 Toa nha Vincom, so 72 Le Thanh Ton, Phuong Ben Thanh 08 3521 1111 Đường đi
8 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh – ATM 8018 Toa nha Gemadept, So 6 Le Thanh Ton, Phuong Ben Nghe 08 3521 1111 Đường đi
9 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh – ATM 8015 Cua Nam cho Ben Thanh, Phuong Ben Thanh 08 3521 1111 Đường đi
10 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh – ATM 8014 Cua hang Circle K Bui Vien, So 139 duong Bui Vien, Phuong Pham Ngu Lao 08 3521 1111 Đường đi
11 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh – ATM 8013 Cua hang Circle K Le Lai, So 44 duong Le Lai, Phuong Ben Thanh 08 3521 1111 Đường đi
12 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh – ATM 8012 Toa nha Sunwah, 115 Nguyen Hue, Phuong Ben Nghe 08 3521 1111 Đường đi
13 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh – ATM 8011 Mat duong Ton That Thiep, Toa nha Sunwah, 115 Nguyen Hue, Phuong Ben Nghe 08 3521 1111 Đường đi
14 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh – ATM 8010 So 161 Dong Khoi, Phuong Ben Nghe 08 3521 1111 Đường đi