Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh – ATM 8016 Sieu thi Metro An PhuKhu do thi moi An Phu, An Khanh, Phuong An Phu 08 3521 1111 Đường đi
2 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh – ATM 8017 Sieu thi Coopmart An Phu- Villa An Phu, So 43 Thao Dien, Phuong Thao Dien 08 3521 1111 Đường đi