Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh – ATM 8036 So 5, duong Ky Dong, Phuong Ben Nghe 08 3521 1111 Đường đi
2 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh – ATM 8038 So 34-34A duong Vo Van Tan, Phuong 6 08 3521 1111 Đường đi