Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh – ATM 8055 So 469 duong Nguyen Huu Tho, Phuong Tan Hung 08 3521 1111 Đường đi
2 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh – ATM 8007 Nha hang Trung Hoa Thao Li, 3SH-11-1, KP Grandview, Phuong Tan Phong 08 3521 1111 Đường đi
3 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh – ATM 8047 So S25-1 Sky Garden duong Nguyen Van Linh, Phuong Tan Phong 08 3521 1111 Đường đi